Regulamin kursów prowadzonych przez Gwiazdowski Szkoła Pływania

I Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem kursów nauki i doskonalenia pływania w Gwiazdowski Szkoła Pływania jest firma Treningi Dawid Gwiazdowski, z siedzibą przy ul. Poznańskiej 56/1 60-853 Poznań, NIP: 8442178124, zwana dalej Organizatorem.
 2. Uczestnikami kursów mogą być dzieci i młodzież od 5 do 16 roku życia.
 3. Uczestnik może brać udział w zajęciach w ramach wybranego kursu nauki i doskonalenia pływania wyłącznie po dokonaniu przez jego opiekuna prawnego następujących czynności:
  1. zapisaniu Uczestnika na kurs (poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego, zgłoszenie telefoniczne na numer 600996995 lub 535496394 lub emailowe na adres plywanie@dawidgwiazdowski.pl), które musi zostać potwierdzone przez Organizatora,
  2. terminowym opłaceniu kursu na podstawie wystawionego rachunku,
  3. zaakceptowaniu niniejszego Regulaminu w formie elektronicznej, przy zapisaniu się na kurs drogą elektroniczną lub w formie tradycyjnej poprzez podpisanie i złożenie u Organizatora Oświadczenia potwierdzającego zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i zaakceptowanie jego warunków,
  4. podpisaniu i złożeniu u Organizatora Oświadczenia potwierdzającego, że nie istnieją wobec Uczestnika przeciwwskazania lekarskie do udziału w zajęciach, a jeżeli takie przeciwwskazania się ujawnią podczas trwania kursu, wówczas odpowiedzialność z tego tytułu spoczywa na opiekunie prawnym Uczestnika.

II Organizacja zajęć w ramach kursów

 1. Terminy rozpoczęcia i zakończenia kursów są podawane przed ich rozpoczęciem.
 2. Terminy poszczególnych zajęć w ramach wybranego kursu podane są w Harmonogramie zajęć dostępnym na stronie www.szkolaplywania.dawidgwiazdowski.pl/grafik/
 3. Terminy poszczególnych zajęć w ramach kursów mogą ulec zmianie lub zostać odwołane z przyczyn nieleżących po stronie Organizatora takich jak: awaria techniczna lub przebieg imprez sportowych i kulturalnych odbywających się na pływalniach, na których prowadzone są kursy.
 4. W przypadkach wymienionych w pkt. II 3 Organizator zobowiązuje się do zapewnienia zajęć w innym terminie lub na innej pływalni.
 5. Informacja o odwołaniu lub zmianie terminu zajęć jest przekazywana Uczestnikom i/lub ich opiekunom prawnym przez instruktorów na zajęciach w tygodniu poprzedzającym zmiany lub poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres opiekuna prawnego Uczestnika lub poprzez wysłanie wiadomości SMS na wskazany przez opiekuna prawnego Uczestnika numer telefonu.
 6. Organizator zapewnia wysoce wykwalifikowaną kadrę instruktorów pływania podczas organizowanych kursów.
 7. Instruktorzy prowadzący zajęcia ponoszą odpowiedzialność za Uczestnika od momentu rozpoczęcia zajęć do ich zakończenia. Za rozpoczęcie zajęć uważa się moment zbiórki do sprawdzenia obecności uczestników, a za moment zakończenia – zbiórkę kończącą zajęcia.
 8. Zajęcia w ramach kursów trwają 45 min.
 9. Zajęcia mają charakter grupowy, a maksymalna liczba osób w grupie to 8 na jednego instruktora.
 10. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany instruktorów prowadzących zajęcia w ramach danego kursu.
 11. Uczestnik zobowiązany jest do bezwzględnego przestrzegania poleceń instruktora prowadzącego zajęcia.
 12. Uczestnik zobowiązany jest do zapoznania się z regulaminem pływalni, na której odbywają się zajęcia w ramach kursu.
 13. Wstęp na zajęcia mają osoby umyte pod natryskami, ubrane w strój kąpielowy, posiadające czepek, klapki oraz okularki pływackie.
 14. Opiekun prawny jest zobowiązany do bezwzględnego powiadomienia instruktora prowadzącego zajęcia o każdej chorobie Uczestnika, która może mieć wpływ na przebieg zajęć na pływalni.

III Nieobecności na zajęciach

 1. Każdy Uczestnik ma prawo do odrobienia 1 nieobecności na zajęciach podczas trwania kursu.
 2. Nieobecność na zajęciach powinna być zgłoszona Organizatorowi najpóźniej na 12 h przed godziną rozpoczęcia zajęć.
 3. Jedynymi drogami zgłoszenia nieobecności są: wysłanie wiadomości e-mail na adres plywanie@dawidgwiazdowski.pl lub wysłanie SMS na numer 535496394. Inne formy zgłaszania nieobecności nie będą uwzględniane.
 4. Nieobecność Uczestnika może zostać odrobiona na koniec semestru, podczas wyznaczonych do odrabiania zajęć, w ramach kursu na tym samym poziomie umiejętności. Organizator wskazuje możliwy termin odrabiania zajęć.
 5. W przypadku niestawienia się na umówiony termin, możliwość odrobienia zajęć przepada, a zajęcia traktowane są jako niewykorzystane.
 6. Niewykorzystane zajęcia nie przechodzą na kolejny okres (miesiąc lub semestr) danego kursu, a także na inny kurs.
 7. Za niewykorzystane zajęcia Organizator nie zwraca poniesionej na ich rzecz opłaty.

 IV Rezygnacja i wykluczenie Uczestnika z kursu

 1. Organizator dopuszcza możliwość rezygnacji z kursu w trakcie jego trwania wyłącznie z ważnych powodów. Za ważne powody uważa się udokumentowane (np. zwolnieniem lekarskim) przyczyny obiektywne, mające charakter trwały lub długookresowy, niezależne od Uczestnika. Mogą być to np. długotrwała choroba, zmiana miejsca zamieszkania.
 2. Opiekun prawny dokonujący zapisania Uczestnika na kurs powinien mieć na uwadze fakt, że utworzenie grupy wiąże się z zaangażowaniem instruktorów oraz kosztami obsługi uruchomionego kursu ponoszonymi przez Organizatora, zatem decyzja o uczestnictwie w kursie powinna być jednoznaczna i przemyślana.
 3. W przypadku zasadnej rezygnacji z kursu z ważnych i trwałych powodów, Organizator zobowiązuje się do zwrotu wpłaty za kurs pomniejszonej o opłatę za wykorzystane przez Uczestnika zajęcia.
 4. Organizator ma prawo usunąć Uczestnika kursu w przypadku, gdy nie stosuje się on do poleceń instruktorów, w sposób rażący narusza regulamin pływalni oraz zapisy niniejszego Regulaminu lub stwarza sytuacje zagrożenia zdrowia lub życia innych uczestników kursu oraz innych osób przebywających na pływalni.
 5. W przypadku usunięcia Uczestnika z kursu z wymienionych w pkt. IV 4 powodów, jego opiekunowi prawnemu nie przysługuje zwrot kosztów uczestnictwa w kursie.

Regulamin opublikowano 15.04.2018