Przetwarzanie danych osobowych – Treningi Dawid Gwiazdowski

1. Administratorem danych osobowych zbieranych i przetwarzanych w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą i realizacją świadczonych usług jest firma Treningi Dawid Gwiazdowski, ul. Poznańska 56/1, 60-853 Poznań, NIP: 8442178124, kontakt: biuro@dawidgwiazdowski.pl

2. Administrator zbiera dane osobowe od klientów i kontrahentów takie jak: imię i nazwisko i/lub nazwa firmy, adres, dane rozliczeniowe, adres e-mail, numer telefonu, informacje o parametrach ciała i sposobie odżywiania, a w przypadku nauki pływania dzieci również imię, datę urodzenia dziecka i informację o braku przeciwwskazań do nauki pływania, w celu realizacji usług treningowych, przygotowania planów żywieniowych, rozliczeń, prowadzenia ksiąg rachunkowych, w zakresie niezbędnym do realizacji tych celów.

3. Każdemu, kto udostępnił swoje dane Administratorowi przysługuje prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Ponadto przysługuje również prawo wniesienia sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

4. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji celów wymienionych w punkcie 2. W przypadku niepodania danych nie będzie możliwe skorzystanie z usług treningowych lub świadczenie usług na rzecz Administratora oraz dokonanie rozliczeń.

5. Przekazane dane będą wykorzystywane wyłącznie do celu, w jakim zostały przekazane, czyli do realizacji usług treningowych i prowadzenia z tego tytułu rozliczeń.

6. Odbiorcami udostępnionych danych będą instytucje upoważnione z mocy prawa, które są uprawnione do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów (są to organy wymiaru sprawiedliwości, ścigania i inne uprawnione w przepisach prawa).

7. Udostępnione dane mogą być powierzone współpracującym z Administratorem podmiotom trzecim, zwanym Procesorami tych danych w celu ich przetwarzania w imieniu Administratora wyłącznie w przypadku zawarcia przez Administratora z takimi podmiotami odpowiednich umów powierzenia danych. Procesorami danych osobowych są współpracujące z Administratorem firmy hostingowe, serwis księgowości online oraz operatorzy innych usług, niezbędnych do wykonywania czynności wskazanych w punkcie 2.

8. Administrator danych nie będzie przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

9. Udostępnione dane klientów i kontrahentów nie będą podlegały profilowaniu. Profilowaniu w oparciu o pliki cookies będą podlegały dane użytkowników strony www.dawidgwiazdowski.pl, www.triathlon.dawidgwiazdowski.pl oraz www.szkolaplywania.dawidgwiazdowski.pl, a szczegóły tego profilowania zostały wskazane w Polityce prywatności na stronach.

10. Administrator zbiera dane z należytą starannością.

11. W trosce o bezpieczeństwo powierzonych danych osobowych zostały wdrożone procedury wewnętrzne określone przez przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz Ustawy o ochronie danych osobowych, których celem jest uniemożliwienie udostępnienia tych danych osobom nieupoważnionym.

12. Dane w formie elektronicznej będą przechowywane na zabezpieczonych hasłami serwerach, nośnikach oraz w systemach informatycznych dzierżawionych przez Administratora od Procesorów danych osobowych – firm hostingowych oraz serwisu księgowości online, w oparciu o odrębne umowy.

13. Dane w formie papierowej będą przechowywane w zamkniętych na klucz pomieszczeniach, do których dostęp będą miały jedynie osoby upoważnione do przetwarzania danych osobowych.

14. Dane będą przechowywane od momentu ich przekazania i wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych do czasu zakończenia realizacji czynności wymienionych w punkcie 2, maksymalnie do czasu zakończenia prowadzenia działalności gospodarczej przez Administratora lub dłużej, jeśli wymagają tego odrębne przepisy, w szczególności: dane księgowe – do 5 lat od daty wystawienia dokumentów.